Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

camillejr
3282 3887 500

May 28 2017

camillejr
4310 27d6 500

May 09 2017

camillejr
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt
Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzunden
Hast mich in eine beßre Welt entrückt
— Franz Schubert

February 22 2015

2469 0b21
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viawelocyped welocyped
camillejr
8240 e424
Reposted byblondibudasjabolmaxibelieveinmylove
camillejr
Jak zwykle złośliwy los stykał ich w taki sposób, by spotkanie to wypadło możliwie najbardziej krępująco i niezręcznie. A ponieważ oboje byli nieśmiali i pełni skrupułów, los nie mógł mieć, doprawdy, łatwiejszego zadania.
— M. Musierowicz

February 09 2015

camillejr
- So instead she asked if in the future Montana ever became a state.
- In the 18-hundreds that was considered flirting!
— Big Bang Theory

January 11 2015

camillejr
Kąt prosty w zbiorniku ciśnieniowym. Fizyka nie cierpi takich rzeczy.
— Andy Weir - Marsjanin
camillejr
Moje życie jest obecnie desperacką walką o przetrwanie przerywaną okazjonalnym  miareczkowaniem.
— Andy Weir - Marsjanin

November 29 2014

camillejr

November 27 2014

camillejr
5560 8afe
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert
camillejr
6194 f93d
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert viaCyanne Cyanne
camillejr
Reposted frommaregg maregg viaCyanne Cyanne

November 25 2014

camillejr
Reposted byCyanne Cyanne

November 24 2014

camillejr
9829 8532 500

October 30 2014

camillejr
2814 2096 500

October 26 2014

camillejr

October 18 2014

6008 7e24
camillejr
Reposted fromweightless weightless viaKingasToy KingasToy
camillejr
7014 db78 500
Reposted fromsarazation sarazation viaKingasToy KingasToy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl